L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

1947, Oxfordský manifest liberalismu

Sepsaný na Mezinárodní konferenci  o liberalismu ve Wandham College, Oxford, v dubnu 1947

 

My, liberálové z devatenácti zemí shromážděných v Oxfordu v čase zmatku, chudoby, hladu  a strachu způsobených dvěma světovými válkami;

Přesvědčeni, že současný stav světa je z velké části zapříčiněn opuštěním liberálních principů;

 

Prohlašujeme svoji důvěru v tuto Deklaraci:

 

I.

1.  Člověk je první a přední bytostí obdařenou mocí nezávislého myšlení a jednání a schopností rozlišit dobré od zlého.

 

Respekt k člověku a rodině je pravým základem společnosti.

Stát je pouze nástrojem společnosti; nesmí přebírat žádnou moc, která by byla v rozporu se základními právy občanů a s podmínkami nezbytnými pro odpovědný a tvořivý život, konkrétně:

 

*Osobní svobodou, zaručenou nezávislostí výkonu práva a justice

*Svobodou vyznání a svědomí

*Svobodou projevu a tisku

*Svobodou sdružování a nesdružování

*Svobodnou volbou povolání

*Příležitostí k plnohodnotnému a různorodému vzdělání podle schopností, nezávisle na narození či prostředcích

*Právem na soukromé vlastnictví a právem začít podnikat

*Svobodnou volbou spotřebitele a příležitostí sklízet plný užitek z půdy a průmyslu

*Zabezpečením v nemoci, nezaměstnanosti, nemohoucnosti a vysokém věku

*Rovností práv mužů a žen.

 

Tato práva a podmínky mohou být zabezpečeny pouze skutečnou demokracií. Opravdová demokracie je neoddělitelná od politické svobody a je založena na vědomém, svobodném a informacemi podloženém souhlasu většiny, vyjádřeném svobodnými a tajnými volbami při zachování úcty ke svobodám a názorům menšin.

 

II.

Potlačení ekonomických svobod musí vést k vymizení politické svobody. Jsme proti takovému potlačení, ať už ho přináší státní vlastnictví nebo soukromé monopoly, kartely a trusty. Připouštíme státní vlastnictví pouze u takových projektů, které jsou mimo rozsah soukromých podniků nebo u nichž hospodářská soutěž již nehraje roli.

Blahobyt společnosti musí převážit a musí být ochráněn před zneužitím moci ve jménu dílčích zájmů.

 

Nepřetržité zlepšování podmínek zaměstnanosti a bytového hospodářství a prostředí pracujících je nezbytné. Práva, povinnosti a zájmy pracujících a kapitálu se vzájemně doplňují; organizované porady a spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou životně důležité pro blaho průmyslu.

 

III.

Veřejná služba je nezbytnou součástí svobody a každé právo zahrnuje odpovídající povinnost. Pokud svobodné instituce mají pracovat efektivně, každý občan musí mít pocit morální odpovědnosti ke svým spoluobčanům a aktivně se účastnit při správě veřejných záležitostí.

 

IV.

Válka může být ukončena a světový mír spolu s ekonomickou prosperitou může být obnoven pouze pokud všechny národy splní následující podmínky:

 

a) Sounáležitost ke světové organizaci všech národů, velkých i malých,  řídící se stejným právem a  ekvitou, s mocí vynutit přísné dodržování všech mezinárodních závazků, ke kterým se tyto národy dobrovolně zavázaly;

 

b) Respekt k právu každého národa na základní lidské svobody

c) Respekt k jazyku, víře, zákonům a zvykům národnostních menšin

 

d) Volná výměna myšlenek, zpráv, zboží a služeb mezi národy, právě tak jako svoboda cestování v rámci a mezi jednotlivými zeměmi, neztěžovaná cenzurou, ochrannými tržními opatřeními a omezeními

 

e) Rozvoj zaostalých oblastí světa ve spolupráci s jejich obyvateli, v jejich opravdovém zájmu a v zájmu světa jako celku.

 

 Obracíme se na všechny muže a ženy, kteří souhlasí s těmito ideály a principy, aby se k nám připojili v úsilí prosadit je v celém světě.


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich