L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

ELDR- Vize pro Evropu (14.11.2003, Amsterdam)

 

ÚVOD

 

CO REPREZENTUJE ELDR?

 

Evropská liberální, demokratická a reformistická strana (ELDR) věří v Evropu založenou na základních principech svobody, demokracie, právního řádu, lidských práv, tolerance a solidarity.

 

Věříme ve spravedlivou, svobodnou a otevřenou společnost oproštěnou od chudoby, nevědomosti a diskriminace, do níž jsou skrze své schopnosti zapojeni všichni občané a mají možnost plně se v ní realizovat.

 

Za účelem dosažení těchto cílů usilujeme o dokončení vnitřního trhu jako skutečného společného hospodářského prostoru bez vnitřních hranic a o reformu evropského hospodářství, která by přinesla větší prosperitu, konkurenceschopnost, více pracovních míst a stabilní ceny pro spotřebitele na základě principu neomezeného světového obchodu. Prosazujeme trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Propagujeme bezpečnou a spravedlivou společnost, která je zárukou míru a stability na světě.

 

Jako dlouhodobí a nejdůslednější zastánci rychlého a širokého rozšíření Evropské unie s potěšením vítáme přátele z nových členských států. Současně budeme i nadále usilovat o průhlednější, demokratičtější a zodpovědnější Evropu, která rozhoduje pouze o věcech, jež vyžadují evropská řešení.

 

Základem rozhodování v EU by měla být subsidiarita. Systematickým uplatňováním tohoto principu by mělo být dosaženo toho, že Unie bude jednat pouze v případech, kdy daný problém nemohou odpovídajícím způsobem samostatně vyřešit jednotlivé členské státy. Tento princip souvisí s principem proporcionality, kterým se již řídí veškerá legislativní opatření přijatá EU a podle kterého by kroky EU neměly jít za hranici opatření nutných k dosažení cílů stanovených Smlouvou. Cílem uplatňování principu subsidiarity je co nejvíce přiblížit rozhodování v Unii občanům.

 

V neposlední řadě podporuje ELDR ústavní uspořádání Evropy. Liberální demokraté v celé Evropě vždy prosazovali silnou ústavu jako základ demokracie. Vítáme proto úsilí Evropského konventu, které je pevným základem pro mezivládní konferenci.

 

 

PROČ HRAJE EVROPSKÝ PARLAMENT DŮLEŽITOU ÚLOHU?

 

Nastal čas vytvořit Evropu, která má význam. Evropa by měla mít za cíl získat důvěru občanů a hrát ve světě významnou roli. ELDR toho chce dosáhnout nejen otevřením našich trhů, ale také vybudováním skutečné politické moci ve světě. V otázkách zahraniční politiky, rozvoje, ochrany lidských práv, osobních svobod a demokratických principů by měla Evropa jako subjekt na světové scéně hovořit jedním hlasem. Evropský parlament má značné legislativní pravomoci díky tzv. proceduře spolurozhodování, v jejímž rámci mají poslanci EP při přijímání právních předpisů stejné postavení jako ministři zasedající v Radě. Spolurozhodování je uplatňováno při přijímání většiny právních předpisů EU, které se týkají každodenního života občanů a podniků v Evropě včetně vnitřního trhu, životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělání, kultury a zdravotnictví. Prostřednictvím spolurozhodování je do právních předpisů EU začleňováno mnoho pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a předpisy z výše uvedených oblastí mohou být přijímány výlučně s formálním souhlasem Evropského parlamentu a Rady. Evropský parlament je konzultován také v mnoha dalších oblastech činnosti EU, kde jsou jeho připomínky často akceptovány, a ovlivňuje program EU přijímáním zpráv ”z vlastní iniciativy”. ELDR věří, že spolurozhodování by se  mělo v Evropské unii stát běžným způsobem rozhodování vyjma příležitostných a přesně určených výjimek.

 

Evropský parlament hraje také velmi důležitou úlohu při každoročním schvalování rozpočtu EU, které mu umožňuje získat odpovídající prostředky pro prosazování svých politických priorit. Rozpočet Unie na následující rok schvaluje Evropský parlament v prosinci a platnosti nabývá až podpisem předsedy Evropského parlamentu. Teprve pak jsou uvolněny potřebné finanční prostředky pro Unii na příští rok. Parlament poté pozorně sleduje způsob čerpání rozpočtu, aby se zamezilo podvodům a špatnému řízení, a díky své pravomoci schvalovat účty institucí EU se také podílí na jeho správě.

 

Evropský parlament však uplatňuje svůj vliv mnoha dalšími způsoby. Jelikož je jediným orgánem voleným přímo evropskými občany, zodpovídá se mu Evropská komise za svá rozhodnutí ve všech oblastech. K tomu slouží pravidelná setkání s komisaři, podrobné zkoumání návrhů předložených Komisí a písemná a ústní dotazování. Pokud je to nutné, může Parlament vyslovit Komisi nedůvěru, pokud návrh podpoří dvě třetiny poslanců. Evropský parlament je také jediná instituce, která pořádá pravidelná čtvrtletní setkání s prezidentem Evropské centrální banky, jejichž cílem je zaručit odpovědnou a průhlednou měnovou politiku. V rámci příprav na významné rozšíření Unie v roce 2004 Parlament pozorně sleduje vyjednávání s kandidátskými státy a schvaluje jednotlivé smlouvy o přistoupení. Parlament schvaluje také většinu mezinárodních smluv, které EU uzavírá, a pořádá pravidelné diskuse o mezinárodních otázkách, o situaci v oblasti lidských práv a o zahraniční politice EU, které jsou často doprovázeny usneseními vyjadřujícími stanovisko Parlamentu. ELDR bude nadále usilovat o posílení dohlížecí role Parlamentu.

 

Ze všech těchto důvodů je ve volbách do Evropského parlamentu důležitý každý hlas.

 

 

PŘÍSLIB TRVALÉHO ÚSPĚCHU

 

Poslanci ELDR díky prosazování liberálních principů v legislativní činnosti Evropského parlamentu vždy hráli v uplynulých pěti letech důležitou roli. Tento volební program vysvětluje, jak budou Evropští liberální demokraté za podpory evropských voličů i v nadcházejících pěti letech nadále významnou silou ve větším Evropském parlamentu v srdci rozšířené Evropské unie.

  

 

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ EVROPA OTEVŘENÁ SVÝM OBČANŮM A SVĚTU

VOLEBNÍ PROGRAM ELDR 2004–2009

 

 

ÚSTAVA

 

Kongres Evropské liberální, demokratické a reformistické strany, který se  konal 12.–14. listopadu v Amsterdamu, podpořil Návrh smlouvy zakládající ústavní smlouvu pro Evropu jako základ pro jednání mezivládní konference. Nabádá k dokončení jednání o ústavě v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2004, aby Ústava mohla dát podnět k široké veřejné diskusi, zapojení politických stran a získala podporu veřejnosti.

 

Vítáme činnost Konventu, která vyústila ve stručný, čtivý a promyšlený návrh ústavy. Blahopřejeme také představitelům ELDR v Konventu k jejich významnému podílu na jednání.

 

ELDR ústavu podporuje, neboť naplňuje dlouhodobé cíle strany. Vyjasňuje hodnoty, principy a cíle Unie, racionalizuje její nástroje a rozhodovací postupy vymezením kompetencí a posílením institucí.  Výsledek hodnotíme kladně, neboť – v ústavní podobě – vede k otevřenějšímu, demokratičtějšímu a efektivnějšímu systému vládnutí v Evropské unii a zároveň rozšiřuje možnosti Unie účinně jednat doma i v zahraničí.

 

Vítáme především skutečnost, že hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování v Evropském parlamentu se stanou běžnými legislativními postupy. Nabádáme Evropskou radu, aby brzy využila svých pravomocí k dalšímu rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, a to především na oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky.  Předpokládáme, že získáním mezinárodní právní subjektivity bude Unie moci hrát plnohodnotnou úlohu ve všech globálních institucích. Podporujeme přistoupení Unie k Evropské úmluvě o lidských právech.

 

ELDR plně podporuje koncepci strukturované spolupráce určitých členských zemí, které mají potřebné vojenské zázemí a politickou vůli, za účelem vzniku evropské bezpečnostní a obranné politiky. Bezpečnostní a obranná dimenze Unie musí být utvářena v úzké spolupráci a v souladu s NATO.

 

Vítáme vytvoření funkce ministra zahraničních věcí EU, který bude předsedou Rady pro vnější vztahy a zároveň místopředsedou Komise a jenž bude řídit úřad složený z úředníků Komise a Rady a úředníků jednotlivých členských států.

 

Vyzýváme účastníky mezivládní konference, aby zajistili, že předseda Evropské rady nebude zasahovat do práce předsedy Komise nebo ministra zahraničních věcí, nýbrž že bude schopen/schopna vnést do práce vedoucích vládních představitelů tolik potřebnou soudržnost a kontinuitu.

 

Vítáme skutečnost, že ústava obsahuje mnoho bodů, které umožňují její další vývoj.

 

ELDR je přesvědčena, že mezivládní konference by se měla zaměřit na posílení fungování Evropské komise. Ačkoli uznáváme, že státy všech velikostí prosazují na mezivládních konferencích své legitimní zájmy, trváme na tom, že se tak nesmí dít na úkor společných zájmů, společného rozhodování či udržování rovnováhy mezi institucemi.

 

Vyzýváme účastníky mezivládní konference, aby potvrdili shodu, které bylo v Konventu dosaženo v otázce klíčových bodů ústavy včetně závazného přijetí Charty základních práv jako Části II. Žádáme, aby se na mezivládní konferenci dále pokročilo v otázce modernizace politiky EU v Části III. Doufáme, že účastníci konference také zváží úpravu některých postupů pro budoucí ústavní změny.

 

ELDR podporuje rozhodnutí Evropského konventu přiznat národním parlamentům významnou úlohu v procesu subsidiarity a vítá posílení úlohy Evropského soudního dvora jako ústavního soudu.

 

Vítáme také skutečnost, že Výbor regionů bude oprávněn obrátit se na soud v záležitostech subsidiarity či porušení svých práv. Budeme usilovat, aby regiony získali legislativní nástroje, které jim umožní prosadit se v ústavě. ELDR nadále klade velký důraz na posilování regionální a místní samosprávy v Evropě.

 

Přestože ELDR vítá články ústavy týkající se otevřené vlády, za prioritu nadále považuje vylepšování regulačního prostředí, častější a lepší konzultace s průmyslovým sektorem a občanskou společností a decentralizaci politiky EU tam, kde to je vhodné.

 

ELDR s politováním konstatuje, že na mezivládní konferenci nebylo dosaženo žádného pokroku a byly pouze na nižší úrovni zopakovány vybrané body z jednání Konventu. Neschvalujeme především následující:

 

*  zjevné rozhodnutí potlačit myšlenku Legislativní rady, která měla výrazněji oddělit legislativní a výkonné funkce Rady a zaručit transparentnost zákonodárného procesu. Doufáme, že bude zachována přinejmenším možnost ustanovení Legislativní rady v pozdější fázi.

*  pokus dvou států zrušit metodu hlasování kvalifikovanou většinou v Radě, která byla stanovena během jednání Konventu a která úspěšně vyvažuje legitimní zájmy větších i menších členských států a je zároveň srozumitelná a jednoduchá.

*  iniciativu skupiny ministrů financí a hospodářství (Ecofin), jejímž cílem je zachovat jednomyslnost v systému rozhodování o získávání a rozdělování vlastních prostředků Unie a ukončit rovnoprávnou účast Evropského parlamentu v rozpočtovém procesu. Jsme přesvědčeni, že tyto návrhy by mohly destabilizovat mezivládní konferenci a podlomit posílení parlamentní demokracie na úrovni EU, kterého dosáhl Konvent.

 

ELDR si je vědoma toho, že Konvent se těšil značné politické legitimitě a že mezivládní konference se musí Konventu vyrovnat, aby zabránila růstu skepse veřejnosti vůči Evropě.

 

Kongres vyzývá mezivládní konferenci, aby se urychleně soustředila na dosažení dlouhodobé politické dohody, která by přesvědčivým způsobem vyřešila otázku vládního systému v rozšířené Evropské unii.

 

 

ROZŠÍŘENÁ EVROPA OTEVŘENÁ OBČANŮM

 

Svobodně žít a pracovat v Evropě

ELDR bude i nadále podporovat snahy o transformaci Evropské unie ve skutečný vnitřní trh pro všechny. ELDR bude především usilovat o přijetí a zavedení klíčových právních předpisů EU, které všem občanům umožní svobodně žít, pracovat, cestovat, užívat svých práv, pořizovat zboží, využívat služeb a investovat peníze kdekoli v EU, aniž by tím byla omezena jejich práva. Toto je velmi důležité zejména ve vztahu k vzájemnému uznávání dokladů o dosaženém vzdělání a právu usadit se a pracovat v kterémkoli členském státu.

 

Domníváme se proto, že přechodná období, která byla stanovena v oblasti pohybu pracovních sil pro nově vstupující členské státy, by měla být zrušena.

 

ELDR chce také občanům zajistit přístup ke spravedlnosti a chce dosáhnout dokončení a zjednodušení uznávání občanských a obchodních rozhodnutí, aby se usnadnil každodenní život stále většího počtu evropských občanů, kteří žijí nebo cestují v evropských státech. To se týká zejména porodů, adopcí, sňatků, závětí, úmrtí, nehod či stížností předložených soudům.

 

Modernizace evropského hospodářství

Lisabonský proces nepřinesl dostatečný pokrok. Postupně ztratil ze zřetele svůj cíl, v posledních letech byl oslaben vytýčením příliš mnoha dílčích úkolů a často byl redukován na pouhé statistické cvičení. Pro zbývající roky je nutné stanovit určité priority. Avšak modernizace evropské ekonomiky vyžaduje více. Evropská unie by například měla zvýšit své úsilí o dokončení jednotného trhu přijetím rozhodnějších kroků směřujících k liberalizaci trhu se zemním plynem, elektrickou energií, poštovními a dopravními službami. Efektivní a dobře fungující evropský trh vytvoří nové příležitosti k ekonomickému růstu, nová pracovní místa a sociální péči.

 

V Lisabonu se zástupci vlád členských států EU dohodli na modernizaci a restrukturalizaci evropské ekonomiky, která by z ní měla učinit nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, jež bude před koncem tohoto desetiletí schopna udržitelného růstu a bude nabízet více kvalitních pracovních míst a větší sociální soudržnost. V rámci tohoto procesu bude ELDR prosazovat lepší strategii pro informační společnost, výzkum a vývoj a dále rychlé přijetí a správné zavedení evropských právních předpisů v oblasti nabídek na převzetí společností, které by stanovily jednotná pravidla pro slučování společností v Evropě chránící akcionáře a to především menšinové. ELDR jako jediná politická skupina jednohlasně podpořila první návrh Komise o nabídkách na převzetí společností, který Parlament zamítl v dramatickém a nakonec nerozhodném hlasování v červenci roku 2001.

 

Přidaná hodnota EU ve výzkumu

Věda a technologie vykazují téměř nebývalou úroveň dynamiky. Otevírají se nové oblasti (biologie, informační a komunikační technologie, nanotechnologie a mikrosystémy), které mobilizují vědce napříč obory, mění charakter průmyslu a významně ovlivňují celou ekonomiku. ELDR podporuje myšlenku Evropského výzkumného prostoru za předpokladu, že tak vznikne skutečně přidaná hodnota k národním výzkumným programům jednotlivých států, bude podpořen výzkum a inovace a průmysl EU tak bude moci účinně konkurovat ostatním technologicky vyspělým ekonomikám, zejména pak USA.

 

V oblasti výzkumu liberálové podporují princip akademické svobody a pluralismus. Priority výzkumu by měly odrážet kombinaci komerčních, politických a akademických hledisek, avšak důležité je také, aby podmínky financování neomezovaly akademickou svobodu a nezávislost. Jedním ze způsobů, jak vědcům zajistit větší vliv na priority výzkumu na evropské úrovni, je zavedení systému ”evropských výzkumných rad”, tj. rad, jejichž členové budou nominováni nebo voleni evropskou vědeckou veřejností a které budou hrát významnou úlohu při rozhodování o financování výzkumu Evropskou unií.

 

Při rozdělování finančních prostředků EU na výzkum by měl být kladen velký důraz na výzkumné a vývojové projekty zaměřené na zajišťování ”čistých” a obnovitelných zdrojů energie.

 

Podpora inovací

ELDR bude podporovat legislativu, která malým a středním podnikům usnadní přístup k ochraně duševního vlastnictví v rámci celé Evropské unie a sníží náklady na jeho získání. Budeme nadále podporovat řádné zavádění novelizovaných předpisů EU v oblasti ochrany autorských práv, které berou v úvahu poslední technologický vývoj, např. internet.

 

Omezování byrokracie

Podmínkou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky je fungující regulační systém, který chrání veřejný zájem, aniž by na podniky a jednotlivce kladl nadbytečnou zátěž. ELDR bude usilovat o všeobecnou revizi stávající evropské legislativy, aby zůstávala relevantní k současným podmínkám. Za normálních okolností budeme trvat na tom, aby součástí legislativy EU bylo pravidlo o povinném opětovném schvalování právních předpisů a zhodnocení jejich dosavadní účinnosti po uplynutí 5 let od jejich přijetí (tzv. sunset clause). Budeme požadovat, aby Evropská komise před podáním všech nových návrhů provedla řádnou analýzu nákladů a výnosů, podrobně zhodnotila jejich dopad a projednala návrhy se zúčastněnými stranami a aby na tento postup dohlížel nezávislý orgán. Tento postup by měl být vytvořen po vzoru již existujícího nizozemského systému vyhodnocování dopadu nových předpisů.

 

Skutečně otevřená ekonomika

Jako zastánce volné tržní soutěže ELDR podporuje co nejaktivnější politiku proti kartelům, cenovým manipulacím a monopolům. Je nezbytné zajistit skutečně konkurenční prostředí po privatizaci veřejných služeb. Jsme proti jakémukoli zmírnění politiky v oblasti hospodářské soutěže, které by umožnilo zneužití dominantního postavení na národních trzích, i když by neohrozilo evropský trh jako celek. Přejeme si rozvinout spolupráci s antimonopolními úřady USA, a to především formou lepšího sladění hodnotících měřítek mezi antimonopolními úřady na obou stranách Atlantiku. ELDR chce, aby Evropská komise, podobně jako je tomu v USA, posuzovala fúze na základě toho, zdali výrazně neoslabí hospodářskou soutěž, aby se v případě určitých fúzí předešlo občasným neshodám s antimonopolními úřady USA.

 

ELDR taktéž podporuje omezení subvencí poskytovaných krachujícím společnostem, které pouze brání růstu nových odvětví a vytvářejí pro společnosti v EU nevyrovnané tržní prostředí.

 

Nezávislost Evropské centrální banky by měla být plně zaručena. ELDR a priori nevylučuje možnost, že by Evropská centrální banka nesla hlavní odpovědnost za bankovní dohled. Nemělo by ji to však omezit v plnění jejího hlavního úkolu, kterým je udržování cenové stability. Představitelé EU v oblasti financí by měli mít vstřícný postoj k možnosti koordinace se Spojenými státy a Japonskem, aby se předešlo závažným kurzovním vychýlením mezi eurem, americkým dolarem a jenem.

 

Stabilní ekonomické řízení

Protože je stabilita veřejných financí klíčovou otázkou, usiluje ELDR o posílení dohledu nad veřejnými rozpočty a také o to, aby členské státy v příznivém období dodržovali přísnou rozpočtovou kázeň tak, aby v méně příznivých obdobích nepřekročily limit rozpočtového schodku.

 

Samotná Evropská unie nese současně odpovědnost za zdravé a stabilní veřejné finance v Evropě a sama půjde příkladem uplatňováním přísné disciplíny na svůj rozpočet.

 

Pragmatický přístup k daňové politice

Daňová konkurence mezi jednotlivými členskými státy může sloužit jako zdravá kontrola vlády. Výsledkem nemusí nutně být soupeření o co nejnižší daně, jelikož zkušenosti ukazují, že voliči mohou podpořit i vyšší daňové zatížení, pokud za ně získají odpovídající hodnotu v oblasti veřejných služeb. ELDR je proto přesvědčena, že členské státy by si měly výši daní určovat sami podle potřeb jejich veřejných výdajů. ELDR podporuje koordinaci struktury daňových základů v případech, kdy to výrazně zmírňuje zátěž obchodníků a podniků. To by mělo pomoci přeshraničnímu podnikání, snížit náklady na dodržování norem zjednodušením předpisů a omezit prostor pro protekcionistická opatření.

 

Snížení DPH v oblasti vzdělávání a služeb s vysokým objemem práce

ELDR je přesvědčena, že experiment z roku 1999, kdy bylo členským státům umožněno uvalit sníženou DPH na služby s vysokým objemem práce, byl úspěšný, a žádá proto Radu, aby co nejdříve přijala návrh Komise rozšířit tuto možnost na sektor hotelových a stravovacích služeb a stavebnictví za podmínky, že nedojde k narušení vnitřního trhu. ELDR se domnívá, že snížená DPH, kterou již některé členské státy uplatňují na knihy, by měla být zavedena ve všech členských zemích, neboť vzdělání představuje nejdůležitější investici pro naši budoucnost.

 

Širší nabídka a vyšší výnosy v oblasti finančních služeb

Finanční služby jsou jedním z nejvíce regulovaných a politicky citlivých sektorů v EU, a z tohoto důvodu jsou poslední oblastí, ve které neexistuje skutečně jednotný trh. S příchodem jednotné měny je tato situace čím dále tím více absurdnější. Jednotný trh finančních služeb by snížil administrativní náklady, rozložil rizika a zvýšil tak výnos individuálních úspor, což by přineslo výhody důchodcům a osobám s životním pojištěním. Rozšířily by se také možnosti financování podniků včetně rozvíjejících se a nově vznikajících firem, které by mohly prodávat dluhopisy a akcie kdekoli v EU. ELDR zaujala vedoucí pozici v podpoře zavádění jednotného trhu v oblasti důchodů, bankovních půjček, podílových fondů, nabídek cenných papírů a jejich obchodování. Budeme hledat přiměřenou rovnováhu mezi ochranou investorů zajišťující důvěru v trhy a snadným přístupem podniků ke kapitálu. Nadále prosazujeme kroky směřující ke vzniku jednotného trhu finančních služeb do konce roku 2005, který by byl pro evropskou ekonomiku významným růstovým impulsem. V rámci tohoto programu hraje ELDR klíčovou roli v prosazování nezbytné legislativy v oblasti zaměstnaneckých důchodů, která by zjednodušila a zlevnila vyplácení  důchodů do jiných členských států.

 

Úsporné, spolehlivé a stabilní veřejné služby

Liberalizace trhu může spotřebitelům poskytnout širší výběr a vyšší kvalitu zboží a služeb. Podmínkou však je, aby byl trh pod účinným dohledem silných a nezávislých regulačních orgánů, které určují pravidla a podmínky plnění veřejných služeb jejich poskytovateli, aby se zabránilo vzniku monopolů a kartelů, zabezpečila dodávka služeb a podpořil udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí. ELDR v této oblasti nadále požaduje od členských států větší pokrok.

 

Integrace a konsolidace sektoru dopravy v EU

Skutečně jednotný trh v oblasti dopravních služeb není v EU ještě zdaleka dokončen. ELDR bude nadále usilovat, aby se takový trh stal skutečností. V oblasti železniční dopravy hraje EU významnou roli ve sjednocování technických a bezpečnostních norem a v otevírání přístupu do dopravních sítí za účelem podpory konkurenčního prostředí a integrace různých sítí, aby mohla železniční doprava účinně konkurovat dopravě silniční. ELDR si je však vědoma toho, že silniční síť je velmi důležitá, a to především ve vzdálených a řídce osídlených oblastech, a zdůrazňuje proto, že specifické potřeby těchto oblastí musí být při zavádění jednotné dopravní politiky náležitě brány v úvahu.

 

V oblasti letecké dopravy podporuje ELDR důkladnou revizi systému přidělování slotů na letištích ve Společenství, aby byl zaručen spravedlivější přístup ke slotům pro všechny letecké společnosti včetně nově přistupujících subjektů. ELDR taktéž podporuje jednání o evropské dohodě ”Open Skies” se Spojenými státy, která by ukončila diskriminační dvoustranné dohody, na jejichž základě smí letecké společnosti členských států EU létat do USA pouze z vlastního státu. V sektoru námořní dopravy bude ELDR usilovat o finanční průhlednost v oblasti přístavů stanovením jasnějších pravidel pro státní pomoc, aby spolu konkurenční přístavy v různých členských státech navzájem soutěžily za rovných podmínek. Budeme taktéž hájit koordinovaný postup EU v oblasti podpory říční nákladní přepravy, a to především zjednodušením a sladěním administrativních předpisů.

 

Lepší osobní doprava

ELDR bude usilovat o vysoce kvalitní, bezpečné, přístupné, spolehlivé a cenově dostupné dopravní služby prostřednictvím kontrolované liberalizace dopravy v EU. Její součástí by měly být otevřené soutěže o smlouvy na poskytování veřejné dopravy v souladu s transparentními pravidly a přesnými standardy, na jejichž dodržování bude v každém členském státu dohlížet silný a nezávislý regulační orgán. Cílem těchto soutěží bude snížení cen, zvýšení kvality a větší svoboda volby pro cestující. Pro efektivní a konkurenceschopný systém železniční dopravy v Evropě je nutná lepší přeshraniční spolupráce.

 

Zaručení průhlednosti a přístupu občanů k informacím

ELDR bude i nadále usilovat o otevřenější, průhlednější a přístupnější Unii. Abychom dosáhli větší demokratické zodpovědnosti EU, musíme neustále bojovat za lepší přístup k dokumentům a informacím ve všech institucích a agenturách EU včetně Evropské centrální banky, veřejných registrů všech oddělení a kodexu správné správy. Komise, Parlament, Rada a další orgány EU musí pokračovat v reformě své vnitřní administrativy.

 

ELDR je také přesvědčena, že nezbytnou součástí vnitřního trhu je přístup ke svobodným a pluralistickým informacím. Budeme nadále podporovat konkurenci v mediální oblasti a důrazný boj proti informačním monopolům. V případech, kdy nadvláda médií v členském státu ohrožuje demokracii, by byla opodstatněna existence nástrojů umožňujících EU zasáhnout a chránit evropské právo.

 

Problém střetu zájmů u osob zastávajících veřejné funkce by měl být řešen v souladu s pravidly platnými v rámci evropských úřadů, která by měly prosazovat členské státy.

 

Skutečná svoboda volby pro spotřebitele

ELDR je přesvědčena, že spotřebitelé v zemích EU mají právo na srozumitelné a dostupné informace, které jim umožňují využívat svobody volby při nákupu zboží a potravin. ELDR požaduje, aby evropská legislativa v oblasti bezpečnosti a označování potravin a v oblasti geneticky upravených organismů tento princip respektovala.

 

Politika v oblasti potravin a venkova

ELDR je přesvědčena, že zemědělskou politiku je třeba deregulovat a tržně orientovat, aby byla výhodná jak pro spotřebitele, tak pro venkov. Proto musí důkladná reforma společné zemědělské politiky zůstat významným bodem na pořadu jednání. Dotace na vývoz a výrobu by měly být co nejdříve zcela zrušeny. ELDR prosazuje společnou politiku, která zaručí bezpečné a zdravé potraviny, ochrání zájmy venkova a zajistí vysoký standard ochrany životního prostředí a stabilitu v zemědělském sektoru. Aby byla taková politika úspěšná, musí být zasazena do kontextu přesahujícího samotné zemědělství. Potraviny, venkov a zemědělství spolu úzce souvisí. ELDR proto požaduje, aby byla společná zemědělská politika (SZP) nahrazena politikou pro potraviny a venkov, která bude brát v úvahu všechny sektory ekonomiky v zemědělských oblastech.

 

Společný trh vyžaduje dobré, přísné a transparentní předpisy o bezpečnosti potravin. Z tohoto důvodu bude ELDR prosazovat vytvoření přísného a úplného bezpečnostního systému, který bude pokrývat všechny fáze výroby a distribuce potravin v rámci EU. Spotřebitelé musí mít úplný přístup k veškerým souvisejícím informacím, aby se mohli při výběru svobodně rozhodovat. Musí vzniknout také jednotný systém sankcí vůči státům a společnostem porušujícím tato pravidla. Nestačí pouze, že budou bezpečné konečné výrobky. Celý výrobní proces by měl splňovat jednotné etické požadavky z oblasti péče o zvířata, ochrany životního prostředí, pracovních standardů a měl by podporovat přechod na vysoce kvalitní výrobu. Volba mezi dalšími úrovněmi kvality záleží na zákazníkovi na základě informací na obalech.

 

Regionální politika

Abychom dokázali splnit úkoly v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti vyplývající z rozšíření EU, bude ELDR usilovat o předložení revidované regionální politiky v roce 2007, která bude zaměřena především na nové členské státy. Tato politika by měla být kvalitnější a flexibilnější, měla by být lépe zacílena pomocí důmyslnějších kritérií způsobilosti, měla by být jednodušší v oblasti programových procedur a měla by se soustředit zejména na zmírnění rozdílů mezi regiony a uvnitř regionů a podpořit tak inovace, rozvoj malých a středních podniků a spolupráci mezi regiony. Pomoc musí být soustředěna do regionů, kde je nejvíce potřeba, včetně městských oblastí a chudších oblastí silnějších regionů. Chudým regionům v bohatých zemích by mělo být i nadále umožněno získat dotace. Regiony, které jsou statisticky nepříznivě ovlivněny rozšířením by měly nadále dostávat podporu z Cíle 1 spíše než z Cíle 2. Přechodná opatření musí zahrnovat současná nařízení pro Cíl 1 včetně předpisů pro státní pomoc.

 

Úřady na nejnižší úrovni musí být odpovědné za určování priorit, vedení jednání a přijímání rozhodnutí. Tato politika musí být efektivnější a lépe integrovaná do regionální politiky samotných členských států i do ostatní legislativy EU. ELDR se staví proti jakýmkoli přesunům kohezní politiky ze Společenství zpět na úroveň jednotlivých států.

 

ELDR podporuje zachování iniciativ Společenství.

 

Rovné příležitosti, mobilita a zaměstnanost

Jak již bylo naznačeno, za nejlepší způsob boje s nezaměstnaností a cestu k ekonomickému růstu považuje ELDR kontrolovanou deregulaci trhů, vyšší flexibilitu na trhu práce a mobilitu pracovních sil. Těmto snahám by nicméně měla pomoci koordinace a vzájemná výměna nejúspěšnějších postupů na úrovni EU s ohledem na opatření v členských státech, která jsou určena pro snížení nezaměstnanosti a řešení problému vyloučení ze společnosti.

 

ELDR plně podporuje probíhající lisabonský proces, který by měl z Evropy učinit nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, jež bude schopna udržitelného růstu a bude nabízet více kvalitních pracovních míst, větší sociální soudržnost a trvale udržitelné životní prostředí. ELDR se domnívá, že EU by se v oblasti sociální politiky měla angažovat pouze do té míry, kdy bude její činnost souviset se zlepšováním svobodného pohybu pracovních sil, např. zajištěním přenositelnosti sociálního zabezpečení mezi členskými státy.

 

Rychle stárnoucí populace v kombinaci s klesající porodností by mohla způsobit nedostatek na trhu práce a vést k nedostatku prostředků na péči o seniory.  ELDR se bude v této oblasti snažit o vytvoření bezpečných, trvale udržitelných a přenositelných důchodů a podporu programů pro aktivní stáří.  Součástí těchto programů bude celoživotní vzdělávání (zejména dovednosti v oblasti informačních technologií), flexibilní pracovní schémata a zkvalitnění zdravotní péče.  Dalším významným úkolem bude zjednodušit přístup na trh práce podprůměrně zastoupeným skupinám, např. ženám, přistěhovalcům a postiženým občanům odstraněním překážek a diskriminace.

 

ELDR chce nadále podporovat vznik pracovních míst bezpečných z psychologického i fyzického hlediska. Pokud jde o zásahy ze strany EU, ELDR se domnívá, že tohoto cíle musí být dosaženo pragmaticky. EU by měla podnikat kroky pouze tam, kde by zásahy na nižší úrovni nebyly dostatečně účinné, a příslušené orgány EU se musí vyvarovat přílišného zatěžování podniků zbytečnými předpisy.

 

ELDR se domnívá, že pro zlepšení postavení kandidátů na trhu práce a zvýšení mobility pracovních sil jsou nutné jednak výměnné vzdělávací programy mezi členskými státy, a to především s ohledem na rozvoj jazykových znalostí, a jednak neomezené uznávání kvalifikací v rámci EU. Všechny evropské univerzity by měly nabízet možnost studovat jeden rok v jiné evropské zemi. Také mladí lidé studující odborné školy musí mít podobné příležitosti ke studiu a praxi v jiné členské zemi EU v rámci probíhajících vzdělávacích programů Erasmus a Leonardo. Do výměnných programů vysokých škol by se také měly zapojit státy sousedící EU, které se zanedlouho mohou stát členy Unie. Mělo by být taktéž možné zvýšit kvalitu metod výuky jazyků na úrovni EU pomocí programů výměnných praxí se zvláštním důrazem na aktivní komunikaci.

 

ELDR je šokována vysokým počtem dětí, které vycházejí ze škol funkčně negramotné (tzn. nejsou schopny pochopit obsah čteného textu), a je přesvědčena, že pro zlepšení gramotnosti v Evropě je třeba vyvinout společné úsilí.

 

Z liberální politiky, jejímž cílem je zajistit rovné příležitosti pro všechny, přirozeně vyplývá ochrana práv menšin. ELDR bude nadále podporovat legislativu zabraňující diskriminaci a pronásledování na pracovišti, ať již na základě pohlaví, národnosti, náboženského přesvědčení, postižení nebo sexuální orientace, a bude usilovat o zlepšení integrace pracovních sil. ELDR bude taktéž nadále usilovat o vznik účinné politiky proti diskriminaci a podporovat politiku rovných příležitostí v dalších oblastech a dohlížet na její řádné uplatňování.  Na úrovni EU budeme podporovat i snahu o odstranění obecnějších příčin sociální segregace a usilovat o integraci takto postižených skupin občanů na trhu práce.

 

ELDR považuje za zásadní, aby byly zaručeny rovné příležitosti také zdravotně postiženým občanům. Skutečné integraci postižených spoluobčanů dosud brání mnoho překážek. Proto se ELDR v oblasti pracovního práva a dalších opatření EU snaží zajistit, aby se bral ohled na mimořádné postavení občanů se zdravotním postižením. ELDR požaduje úplné dodržování směrnice o rovném zacházení na pracovišti a přijetí zvláštní evropské směrnice, která by se týkala všech oblastí diskriminace postižených.

 

Rovné příležitostí pro  ženy a muže

V liberální společnosti jsou rovné příležitosti nezbytnou součástí demokracie. Na základě principu rovných příležitostí a nediskriminace je velmi třeba vyšší účasti žen v rozhodovacích procesech, ve vědě a v podnikání. ELDR trvá na tom, aby byly veškeré směrnice EU v oblasti rovného zacházení se ženami a muži řádně dodržovány ve všech členských státech. Dále podporujeme kroky, které směřují k odstranění přetrvávajících rozdílů v platech mužů a žen, a opatření, která zlepšují znovuzapojení žen do pracovního procesu a pomáhající jim sladit rodinné a pracovní povinnosti.

 

Obchod s lidmi, zejména se ženami a dětmi, se stal jedním z nejvýnosnějších odvětví mezinárodního zločinu. Statisíce lidí se každoročně stávají otroky a oběťmi sexuálního zneužívání. ELDR považuje tento stav za nepřijatelný a bude nadále naléhat na EU a členské státy, aby tyto problémy řešily účinněji, a to stíháním těchto zločinů, posílením příslušné legislativy, mezinárodní spoluprací policie a soudů a zlepšením ochrany obětí.

 

Veřejná politika se nedotýká mužů a žen stejnou měrou. Žádná politika není z hlediska pohlaví neutrální. ELDR proto požaduje, aby se ve všech oblastech politiky EU bral ohled na rozdílnosti pohlaví. Začlenění mužů i žen ve stejné míře také vyžaduje oddělené sledování obou pohlaví ve statistice, abychom získali údaje potřebné pro řešení této otázky.

 

Vzdělání

ELDR je přesvědčena, že vzdělání je základem pro budoucnost  našich dětí. ELDR proto věří, že rozdělení dodatečných zdrojů do těchto oblastí v souladu s jasně určenou strategií, jak je efektivně využít, představuje moudrý, uvážený a velmi potřebný vklad do naší společnosti.

 

 

ROZŠÍŘENÁ EVROPA SVOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVEDLNOSTI

 

Demokratická spolupráce EU v oblasti justice a vnitřních věcí

V dnešní době neuznává zločin a terorismus žádné hranice a současné postupy v oblasti mezinárodní spolupráce při prosazování zákonů jsou zdlouhavé, těžkopádné a vyžadují modernizaci. Z tohoto důvodu je ELDR odhodlána vytvořit z EU skutečný ”prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti”, který občanům zaručí, že budou moci uplatňovat své právo svobodného pohybu, a který neomezí bezpečnost, pořádek a občanské svobody.

 

Rovnováha mezi principy svobody, spravedlnosti a bezpečnosti musí být zaručena, a proto nesmí opatření na ochranu demokratických hodnot a svobody před zločinem a terorismem podkopávat nejzákladnější aspekty těchto hodnot. Opatření proti terorismu a organizovanému zločinu přijímaná v EU formou evropských právních předpisů nebo spolupráce mezi členskými státy nesmí přesáhnout nezbytný rozsah, musí být oprávněná, přiměřená a musí respektovat oblast národních kompetencí. Podobně musí být taktéž zaručeno, aby jakákoli dohoda uzavřená mezi členským státem EU a třetí zemí na mezinárodní úrovni v oblasti justice a vnitřních věcí byla v souladu s existujícími právními předpisy EU, nepřesáhla nezbytný rozsah, byla oprávněná a přiměřená. ELDR je stoupencem vytvoření základních společných standardů a záruk dodržování lidských práv v oblasti trestního práva v celé EU, aniž by bylo zbytečně zasahováno do postupů v jednotlivých zemích.

 

V současné době mají převažující moc v oblasti spolupráce EU v justičních a vnitřních věcech ministři jednotlivých členských zemí a vliv Evropského parlamentu je omezený. ELDR považuje tento stav za nedemokratický a bude usilovat o to, aby byly pravomoci v oblasti justice a vnitřních záležitostí EU rozděleny mezi Evropský parlament a Radu ministrů a rozhodování v této oblasti se tak stalo demokratickým, průhledným a efektivním.

 

Na politiku v oblasti justice a vnitřních věcí by se tedy měl vztahovat běžný legislativní postup Unie, který spadá do jurisdikce Evropského soudního dvora a podléhá neomezenému dohledu Parlamentu, a měla by být stanovena jasná hranice mezi trestním právem EU a jednotlivých členských států.

 

Jednotný postup v azylové politice a přistěhovalectví

ELDR považuje právo hledat politický azyl za jedno ze základních lidských práv, které musí být plně respektováno. Podporujeme vytvoření společného azylového systému pro EU, který bude založen na úplném přijetí Ženevské konvence a bude považovat pronásledování na základě pohlaví za důvod pro poskytnutí azylu. Podle tohoto systému by měly státy sdílet odpovědnost v souladu s novým dublinským rozhodnutím a vytvořit společné, spravedlivé a rychlé postupy pro přijímání, zkoumání a rozhodování žádostí o azyl a pro příjem žadatelů a sjednotit i kritéria pro definování statutu uprchlíka. EU by měla v oblasti azylové politiky stanovit minimální standardy, které neovlivní práva jednotlivých členských států ponechat si nebo přijmout příznivější národní předpisy. Budeme zkoumat, zdali jsou další opatření pro zajištění spravedlivého dělení odpovědnosti mezi členskými státy nezbytná.

 

ELDR se rozhodně staví proti tendencím vybudovat  z Evropy ”pevnost”. Azylovou politiku Unie a členských států by měla charakterizovat solidarita a humanita.

 

Postihy přepravců a přísné vízové předpisy vyústily v situaci, kdy zaměstnanci přepravních společností v zemích původu žadatelů o azyl v praxi nahrazují pohraniční stráž EU a de facto žadatelům znemožňují vstoupit na území Evropské unie legálním způsobem. Sankce přepravců včetně sankcí uvalovaných automaticky by měly být zrušeny a seznam zemí, jejichž občané potřebují pro vstup na území EU víza, by měl být revidován, aby bylo zaručeno univerzální právo na azyl.

 

ELDR uznává potřebu vytvořit jednotnou imigrační politiku EU, která bude založena na systému řízené migrace jakožto nedílné součásti moderní a dynamické ekonomiky a sociální politiky EU a která bude odrážet zkušenosti z jiných systémů, jako např. systému zelených karet v USA či kanadského imigračního systému. To by znamenalo vytvořit jednotná pravidla a koordinované postupy při současném respektování práva jednotlivých členských států stanovit si v oblasti přistěhovalectví vlastní cíle. Součástí této politiky by měl být i systém sdílení zátěže a výměny odborných zkušeností v ochraně vnějších hranic.

 

ELDR je toho názoru, že občané třetích zemí, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území EU, by měli mít obdobná pracovní práva a povinnosti jako občané EU.

 

ELDR bude i nadále zastávat aktivní politiku v oblasti integrace a zaměstnávání přistěhovalců spolu s účinnými protidiskriminačními předpisy jakožto nejlepším prostředkem v boji proti utlačování a rasismu. Integrační opatření by měla jednotlivcům umožnit uchovat si vlastní kulturní identitu a náboženské přesvědčení v mezích zákona a zároveň zajistit, že přijmou svůj díl odpovědnosti za integraci do hostitelské společnosti.

 

 

UDRŽENÍ A PROSAZOVÁNÍ EVROPY ROZMANITOSTI

 

ELDR je odhodlána vymýtit z evropské společnosti rasismus, xenofobii a kulturní a náboženskou nesnášenlivost. Vyzýváme proto všechny evropské politické strany k podepsání a dodržování Charty politických stran za společnost bez rasismu, která byla přijata v únoru 1998 a kterou doposud podepsalo téměř 100 politických stran včetně ELDR.

 

ELDR hájí zásadu, že moderní otevřené společnosti by měly oddělovat politiku a náboženství. Jsme přesvědčeni, že sekulární společnost hraje významnou úlohu ve snižování napětí mezi náboženstvími a rozvíjí toleranci a porozumění mezi lidmi různých vyznání. ELDR také věří, že pozitivní dialog mezi kulturami lze nejlépe rozvíjet vytvořením a obranou rovných příležitostí, otevřeným vzdělávacím systémem a politikou zaměstnanosti a taktéž poskytnutím prostoru pro vyjádření kulturní identity, pokud budou respektovány zákony a společenské zvyklosti.

 

V globalizovaném světě je vzájemné působení kultur, ekonomik a lidí nejen nezbytné, ale i žádoucí, a může přispět ke společenské soudržnosti. Silnou stránkou Evropské unie je právě její jednota v rozmanitosti. ELDR proto podporuje zachování a rozvoj této rozmanitosti. ELDR vyzývá členské státy EU, aby vypracovaly strategie pro urychlení spolupráce a účasti nových členských států v kulturní oblasti.

 

ELDR se bude snažit zaručit, aby právní předpisy EU v oblasti svobodného pohybu osob a přistěhovalectví podpořily a nikoliv podkopaly opatření jednotlivých států odrážející rozmanitost rodinných vztahů v dnešní společnosti, jako jsou např. uznávání partnerství mezi neoddanými osobami či osobami stejného pohlaví nebo udělování obdobných práv, jaká mají páry oddané, párům neoddaným či párům stejného pohlaví. ELDR bude také prosazovat, aby členské státy uznávaly sňatky mezi osobami stejného pohlaví.

 

Jazyková rozmanitost je jednou ze základních evropských hodnot a měla by být dále posilována napříč všemi sektory kulturní politiky včetně oblastí vzdělávání a médií. EU byl měla podporovat a rozvíjet méně používané jazyky jako součást evropského kulturního dědictví a měla by se řídit principy, která vytvořila Rada Evropy na ochranu regionálních a menšinových jazyk


„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain