L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

Bernsteinova deklarace

 

O principech a možnostech kapitalismu

Kapitalismus je jediný systém založený na poznání, že život člověka patří jen jemu samému. Kapitalismus je jediný společenský systém, ve kterém jednotlivci mohou svobodně sledovat svůj racionální zájem, vlastnit majetek a mít prospěch ze svého jednání. Kapitalismus zakotvuje individuální práva, vládu omezenou ústavou a politickou/intelektuální/ekonomickou svobodu.

 

Čím více je kultura kapitalistická - tím větší je její svoboda a prosperita

To je verdikt historie. Jen ve dvou krátkých stoletích pozvedl kapitalismus životní standard lidí do výšek, o kterých se jim v éře před kapitalismem ani nesnilo. Často se dnes zapomíná, že západní Evropa trpící pod politickým jhem feudální aristokracie byla obdobou země třetího světa - zkoušená hladomorem, neustále se vracejícím morem a nevýslovnou chudobou. Ale po kapitalistické revoluci pozdního osmnáctého století už ne.

 

Kdy se naposledy objevil hladomor v nějaké kapitalistické zemi - ať už v západní Evropě, Severní Americe nebo Asii? Spojené státy nikdy ve své historii hladomorem netrpěly. Kapitalismus vytvořil bezprecedentní blahobyt v historii lidstva a umožňuje dnes stamiliónům lidí žít lépe než všichni králové minulosti.

 

Méně kapitalismu znamená více lidské bídy

Avšak nekapitalistické státy - fašistické, socialistické, vojenské nebo teokratické diktatury - zotročují své vlastní občany a přežívají v propastné bídě. V mnoha afrických zemích je životní standard sto nebo dvě stě dolarů za rok. V Severní Koreji lidé umírají hladem po desetitisících. Na Kubě se topí, když se plaví za svobodou do Spojených států. Milióny utlačovaných lidí po celé Zemi touží emigrovat do svobodného světa. Ale kdo by v nějaké kapitalistické zemi chtěl emigrovat do Kambodže?

 

Čím je umožněn ohromující úspěch kapitalismu?

Jaký princip vysvětluje fakt, že největší vynálezy a umělecká díla lidstva, jeho nejživotodárnější materiální a duševní objevy - parní stroj, kino, telegraf, telefon, elektrické osvětlení, román, automobil, symfonie, letadlo, rádio, televize, osobní počítač, Internet a bezpočet léků - byly vytvořeny v kapitalismu?

 

Jednoduchá odpověď je: svoboda.

Když mohou lidé svobodně sledovat svůj vlastní racionální zájem, když mohou volně užívat svou mysl, aby dosáhli zisku a zlepšili svůj život, tak jsou úžasně produktivní. Politicko-ekonomická svoboda kapitalismu osvobozuje nejlepší mozky a nejctižádostivější lidi a umožňuje jim stavět, vytvářet, inovovat, vymýšlet a zlepšovat lidský blahobyt a štěstí.

 

Největší vynálezce lidstva, Thomas Edison, ve své laboratoři v Menlo Park specificky zaměřoval své projekty k účelu zisku. On a mnoho dalších velkých vynálezců a průmyslníků, kteří jsou odpovědni za zvýšení životního standardu lidí, si vydělali a také užívali velké bohatství. V kapitalismu mohli svobodně tvořit, vyrábět a stavět pro vlastní zisk, a tím následně zvýšili životní standard všech.

 

Mysl

Jde tu však i o hlubší princip: kapitalismus je systémem mysli. Pro člověka je mysl základním prostředkem k přežití, stejně jako pro ptáka křídla. Jen pomocí racionálního myšlení a produktivní práce může člověk zvýšit svůj životní standard a zvětšit délku svého života. Jenže mysl nefunguje pod nátlakem. Násilí paralyzuje tvořivost. Mysl nelze zotročit. Kapitalismus vzkvétá, protože je jediným systémem svobodných myslí, svobodných lidí a svobodných trhů.

 

Největší myslitelé a aktivisté v dějinách - od Aristotela po Johna Locka, od Thomase Jeffersona k Adamu Smithovi, Ludwigu von Misesovi a Ayn Randové - rozpoznali svobodu lidské mysli, bojovali za ni a vyzdvihovali ji. Pochopili, že když jsou lidé utlačováni, je utlačována jejich racionální mysl, a že pak následuje temnota barbarství. Když však lidé mohou svobodně myslet a podle toho také jednat, když mysl není spoutaná, pak existuje možnost renesance a osvícenství. Svoboda je svobodou mysli. Útlak je útlakem mysli.

 

Všeobecně platný a nevyhnutelný předpoklad svobody

Není náhodou, že nejsvobodnější časová období v historii lidstva zaznamenala největší lidské počiny. Od zlatého věku Athén přes italskou renesanci až k technologickému a průmyslovému rozkvětu Spojených států vedla svoboda lidské mysli ke skvostným úspěchům ve filozofii, umění a vědě.

 

To je příslib a možnost kapitalismu. To je kapitalistická vize. To je naše vize.

Osvoboďte mysl člověka a spatříte pokrok. Oddávejte se kráse jeho soch, maleb a symfonií, povzneste se s hrdiny jeho románů, žasněte nad jeho filozofickými, vědeckými a technologickými objevy.

 

Západ se rozvíjel kulturně a ekonomicky, protože si alespoň zčásti vážil lidské mysli a nezcizitelných práv jedince. To je nevyhnutelný, nutný předpoklad lidského pokroku. Jestliže toužíme po důsledku - kulturní renesanci, musíme přivodit příčinu - politicko-ekonomickou svobodu.

 

Dnešní potíže hladovějících miliónů třetího světa jsou identické s potížemi Evropy za temného středověku. Jejich těla i mysli jsou utlačovány politickými diktátory. Dejte jim svobodu - a dáte jim život. Mají výhodu v tom, že vidí, čeho už západ dosáhl. Když uzákoní svobodu, mohou napodobit úspěchy kapitalismu.

 

Váš život, vaše volba

Kapitalismus je největším dobrodincem, jakého kdy člověk měl. Je na čase, aby si myslící lidé všech národů tento fakt uvědomili, a systém mysli a individuálních práv vzali plně za svůj.

 

Lidé všech zemí, spojte se - za podporu kapitalismu.

Svět plný radostných úspěchů může být váš.

 


„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich