L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

1987, Ottawa - Provolání lidských práv

 

Lidská práva: základní potřeba lidstva a podstatná podmínka pokroku a stability.

My, Liberálové z celého světa, shromáždění na Kongresu Mezinárodních liberálů v Otavě, 9-12 září 1987, 40 let po přijetí Manifestu liberálů a založení Liberální Internacionály, prohlašujeme že:

-muži a ženy se narodili svobodní, jedineční a mají stejnou hodnotu,  bez ohledu na rasu, barvu, pohlavní, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politické a jiné přesvědčení, majetek, narození a jiné;

-respektujeme lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody zakořeněné v různých historických, kulturních a náboženských tradicích;

-boj za lidská práva a základní svobody byl počátkem liberalismu a stále zůstává jeho podstatou;

 

Vyzýváme tedy všechny muže a ženy celého světa, aby spojili své úsilí v boji za nastolení, rozšíření a ochranu lidských práv a základních svobod ve světovém měřítku.

 

Postavení liberalismu v minulosti a současnosti

 

My liberálové:

Znovu připomínáme, že liberalismus vznikl jako hnutí za svobodu zaměřené proti absolutismu, nedostatku duchovní svobody, proti aristokratickým privilegiím a  ekonomickým regulacím, aby chránil jednotlivce proti každému soustředění a zneužití moci a aby zajistil jeho právo na kontrolu moci a na podílení se na vládě.

 

Propagujeme: 

-osobní svobodu, zaručenou nezávislostí vykonávání práva a spravedlnosti,

-náboženskou svobodu a svobodu svědomí,

- svobodu slova a tisku,

-svobodu shromažďování

-vzpomínáme, že liberálové byli vždy přesvědčeni, že tato práva a podmínky mohou být zajištěny pouze skutečnou demokracií. Skutečná demokracie je neoddělitelná od politické svobody a je založena na vědomém, svobodném a osvíceném souhlasu většiny, vyjádřeném svobodným a tajným hlasováním, s plným respektováním svobod a názorů menšin;

-zjišťujeme, že respektování lidských práv a základních svobod bylo poprvé potvrzeno nařízeními v americké Listině práv, francouzské Deklaraci lidských práv a v Ustanovení v Cadizu, pokračovalo později v řadě moderních ustanovení, např. v kanadské Chartě lidských práv a svobod;

-znovu zdůrazňujeme naši víru v trvalou platnost základních liberálních principů definovaných Liberálním manifestem v Oxfordu v r. 1947, Deklarací liberalismu v Oxfordu v r. 1967 a Výzvou liberálů v Římě v r. 1981;

-zdůrazňujeme všeobecný význam Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté a proklamované Generálním shromážděním Spojených národů 10.prosince 1948, a dvou Mezinárodních smluv o občanských a politických, respektive i ekonomických, sociálních a kulturních právech, přijatých Generálním shromážděním Spojených národů 16.prosince 1966, které měly za důsledek založení Výboru pro lidská práva;

-litujeme nicméně, že mezinárodní nástroje a instituce na ochranu lidských práv a základních svobod nedisponují potřebnou mocí, aby si vynutily opatření proti násilí páchané národními vládami;

-litujeme skutečnosti, že třetina lidstva je zbavena základních lidských práv a základních svobod;

-zjišťujeme, že technický pokrok nabízí lidstvu nutné a užitečné nástroje na zlepšení života a jeho hodnoty, ale také nové možnosti ohrožení a zneužití lidských práv a základních svobod;

-prohlašujeme, že rozvoj společnosti u všech národů vyžaduje neustálý zápas o nastolení, rozšíření a ochranu lidských práv a základních hodnot;

-zdůrazňujeme, že boj za lidská práva musí být bez násilí. Násilí je vždy ohrožuje podstatu lidských práv  následně trvalost demokratické společnosti, která je vystavena krutému nátlaku. Nicméně uznáváme právo ozbrojené obrany demokracie a národní suverenity tak jako právo ozbrojeného osvobození z útisku a potlačování lidských práv, pokud byly vyčerpány mírové prostředky pokud tyto prostředky jsou samy násilím na právech lidí.

 

Úspěchy, hrozby a výzvy dnes a zítra

 

My liberálové :

-vítáme skutečnost, že ochrana a rozvoj lidských práv získaly všeobecné uznání nejen trvalou kodifikací a rozvojem lidských práv na mezinárodních fórech např. Spojených národů, ale také opakovaným poukazováním na lidská práva v národních konstitucích, ačkoliv příliš mnoho vlád ve skutečnosti odmítá dostát svým povinnostem;

-vítáme upřímný lidový zápas za lidská práva ve shodě s mezinárodními nástroji, které jsme jmenovali výše, který roste a získává podporu na Východě i Západě, Severu a Jihu, např. Amnesty International, Charta 77 a Komise pro lidská práva v Latinské Americe;

-vzpomínáme, že během sedmdesátých let se v Evropě Portugalsko, Španělsko a Řecko, aby se vrátily do rodiny demokratických států;

-vítáme skutečnost, že v Latinské Americe zvítězila v řadě zemí liberální demokracie nad vojenskou diktaturou, ačkoliv současní lídři jsou daleko toho, aby ji pevně udržovali;

-naše úcta filipínskému lidu za jeho odvážný a nenásilný boj pod vedením paní Corazon Aquino proti diktatuře presidenta Marcose, čímž bylo umožněno nastolení demokracie a lidských práv.

 

My liberálové:

-jsme konsternováni nicméně tím, že pravice i levice, teokratické a vojenské režimy na celém světě násilně porušují a opomíjejí lidská práva a základní svobody, často pod falešnou záminkou ochrany pořádku a bezpečnosti a sociálního a hospodářského rozvoje;

-jsme znepokojeni rostoucím fundamentalismem, často náboženským, v celém světě, který často otevřeně odmítají základní lidské hodnoty např. svobodu jednotlivce, svobodu myšlení a informací a otevřenou společnost;

-jsme hluboce znepokojeni rostoucí vlnou antisemitismu a neonacismu, které jsou – jak se projevilo hořkou světovou zkušeností v nedávné historii – vážnou hrozbou skutečné existence demokracie, a podnikneme veřejné kroky a účinná opatření všude, kde to bude nutné, proti těmto tendencím ve všech zemích včetně vlastních;

-jsme znepokojeni rostoucím počtem perzekuovaných lidí, vězněných bezdůvodně, ilegálně zadržených, zmizelých, mučených, popravených a donucených opustit svou vlast

jejich vlastní vládou;

-jsme také znepokojeni tím, že totalitní státy upírají jednotlivým občanům i menšinám právo opustit svou zemi;

-jsme znepokojeni skutečností, že stále více zemí zavírá své hranice žadatelům o azyl, čímž upírají uprchlíkům právo hledat útočiště před pronásledováním  a potlačováním práv lidí;

-jsme znepokojeni rostoucím rasismem a xenofobií v mnohých zemích, které obviňují imigranty, uprchlíky a menšiny z hospodářského a sociálního úpadku a z kulturního a sociálního neklidu;

-odsuzujeme všechny druhy a činy terorismu a ačkoliv uznáváme práva a povinnosti společností a mezinárodní komunity v boji proti terorismu, žádáme všechny vlády, aby přijaly taková opatření proti terorismu, která by minimálně omezovala lidská práva a byla striktně limitována časem;

-jsme znepokojeni možnostmi zneužití úspěchů technického pokroku a výzkumu, které mohou ohrozit soukromí a hodnotu lidského života, zejména v oblastech jako je elektronická registrace dat a genetické inženýrství;

-jsme znepokojeni možným konfliktem mezi ekonomickým růstem a právem lidstva žít ve zdravém prostředí kde vzduch, voda a půda jsou chráněny před nesprávným využitím a znečištěním.

 

My liberálové:

-požadujeme , aby se znovu usilovalo o zrušení trestu smrti a používání mučení ve všech zemích a za všech okolností;

-žádáme všechny státy, aby prosazovaly liberální a velkorysou politiku vůči uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří byli nuceni opustit svou vlast zcela nebo částečně z důvodů pronásledování a porušování lidských práv;

-tvrdíme, že nedostatek ekonomického-sociálního rozvoje nebo jeho relativně pomalý růst v totalitních zemích a v zemích rozvojových je způsoben potlačováním lidských práv a základních svobod. Ve společnosti, kde muži a ženy mají zajištěnu osobní svobodu a uplatňování lidských práv, je silně podporován rozvoj jejich iniciativy, úsilí a zodpovědnosti ve prospěch jejich, jejich společnosti a budoucích generací. Lidská práva jsou podmínkou ekonomického a sociálního pokroku a politické stability nejen v zemích, které již dosáhly vysokého stupně ekonomického rozvoje, ale také v zemích světa málo vyvinutých a ekonomicky stagnujících;

-žádáme všechny průmyslové země, aby zvýšily své úsilí v podpoře rozvojových zemí velkorysou pomocí rozvoji, která by se vyznačovala podporou demokratického rozvoje a respektování lidských práv a základních svobod.

 

Způsoby a prostředky činnosti – jak chce mezinárodní liberalismus jednat vzhledem k lidským právům

 

My, liberálové:

-prohlašujeme, že budoucnost liberalismu záleží především v jeho schopnosti vést boj za lidská práva a základní svobody v celém světě;

-očekáváme od všech liberálů a liberálních stran, ať jsou či nejsou ve vládě, že budou hrát prvořadou roli v ochraně a rozvoji respektování lidských práv a základních svobod v jejich příslušných zemích;

-vyzýváme všechny liberály a liberální strany k organizování a účasti v kampaních ve prospěch jednotlivců, skupin a menšin zbavených lidských práv a kampaní ve prospěch demokracie a respektování lidských práv a základních svobod;

-žádáme všechny liberály a liberální strany v duchu solidarity o podporu liberálů, kteří pracují za obtížných politických podmínek a kteří potřebují morální, politickou i praktickou podporu;

-očekáváme od všech liberálů a liberálních stran, že budou nutit své vlády, aby použily všechny formy nátlaku, které by přispěly k rychlému a naprostému rozpadu apartheidu a k vytvoření nerasové demokracie v Jihoafrické republice;

-očekáváme od všech liberálů a liberálních stran, že budou nutit své vlády, aby hájily zájmy rozvojových zemí a podporovaly jejich demokratický rozvoj a respektování lidských a základních svobod;

- očekáváme od všech liberálů a liberálních stran, že budou nutit své vlády, aby podporovaly mnohostranné iniciativy v kontextu vztahů Východ-Západ, Sever-Jih a celosvětových, aby posílily mechanismy ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni a zavedly mezinárodní sankce za vážné a trvalé porušování těchto mechanismů;

-znovu potvrzujeme návrh Kongresu liberálů v Curychu v r.1978 na vytvoření Mezinárodního tribunálu lidských práv;

-pobízíme všechny liberály a liberální strany, aby nutily své vlády, aby ratifikovaly Mezinárodní konvenci z r. 1984 proti mučení a tím přispěly k zrušení mučení na celém světě;

-žádáme všechny liberály a liberální strany, aby nutily své vlády, aby podporovaly konvenci proti trestu smrti v celém světě.

 

Nakonec my, liberálové,

žádáme, aby Výkonný výbor liberálů založil pracovní skupinu, která by kontrolovala podporu lidských práv a základních svobod a měla tyto specifické úkoly:

-sledovat příslušné rezoluce Kongresu;

-podporovat členské země a skupiny při akcích národní i mezinárodní úrovně;

-shromažďovat a rozšiřovat informace o liberálních aktivitách v oblasti lidských práv ve spolupráci s liberálními skupinami při Evropské Radě a Evropském Parlamentu;

-podporovat kampaně zaměřené na specifické případy, kterých se liberálové zúčastňují.

 


„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde